Aktualność

  Klauzula informacyjna RODO - ECOZET Sp. z o.o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO - informujemy, że:
  1) W ECOZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Kaliska Kościerskie, nr 94, 83-400 Kościerzyna, funkcję
  Administratora Pani/Pana danych pełni Prezes Zarządu Spółki;
  2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod nr tel. 58 686 35 76, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub email: sekretariat@ecozet.eu.
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj:
  - wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji);
  - zawarcia, wykonania i kontynuacji umów handlowych oraz szeroko pojętej współpracy handlowej;
  - odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz realizacji zamówień;
  - dochodzenia roszczeń;
  - weryfikacji wiarygodności płatniczej;
  - archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji.
  4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia bądź usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7) Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające oraz uprawnieni pracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Administratora.

  >> zobacz wszystkie wiadomości <<

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)